Muutostyöt / Reparationer

Asunto-osakeyhtiölaki, joka tuli voimaan 1.7.2010, edellyttää että osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kunnossapitotyöstä, joka saattaa vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti etukäteen ja siihen on liitettävä asianmukaiset selvitykset. Muutostyöilmoitus voi tehdä joko vapaamuotoisesti (kts tarkemmat ohjeet taloyhtiösi sivuilla) tai sähköisesti alla olevalla lomakkeella. On tärkeää huomioida, että muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin siihen on saatu kirjallinen lupa isännöitsijältä.

Kunnossapito- tai muutostyöstä on ilmoitettava taloyhtiölle aina, kun remontti voi vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin, eristeisiin tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin. Sen sijaan pienistä pintaremonteista, kuten seinien tapetoinnista tai maalauksesta ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoitettavia töitä ovat esim. hanan, WC:n tai antennipistorasian vaihtaminen, lattiaremontti (esim. muovimaton vaihto parkettiin voi vaikuttaa äänieristykseen ja sitä kautta naapurihuoneistoon), kylpyhuone- ja keittiöremontti. Aina on siis ilmoitettava töistä jotka voivat vaikutta rakenteisiin, akustiikkaan, eristeisiin tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai tiedonsiirtojärjestelmiin.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että huoneiston kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista, kuten isännöitsijän tai asiantuntijan veloittama palkkio.

 

Bostadsaktiebolagslagen, som trädde ikraft 1.7.2010, förutsätter att aktieägaren meddelar husbolaget om reparationsarbeten som kan inverka på byggnadens konstruktioner eller en grannlägenhet. Anmälan bör göras skriftligen innan reparationsarbetena inleds och till anmälan bifogas sakenlig utredning. Anmälan kan göras antingen fritt formulerad eller med den elektroniska blanketten nedan. Märkväl att man bör invänta disponentens skriftliga tillstånd innan reparationsarbetena inleds.

Reparations- och ändringsarbeten måste anmälas alltid då reparationen kan inverka på fastighetens konstruktioner eller på sådant som husbolaget eller annan aktieägare har underhållsansvar för. Däremot behöver man inte anmäla om mindre ytreparationer, t.ex. tapetsering eller målning. Arbeten som bör anmälas är t.ex. byte av kran, wc, antennuttag eller golvmaterial (t.ex. från plastmatta till parkett: kan inverka på ljudisoleringen till grannlägenheter) samt badrums- och köksremont. Man bör således alltid anmäla om arbeten som inverkar på konstruktioner, akustik, isolering eller byggnadens bassystem såsom uppvärmnings-, vatten-, avlopps-, ventilations-, el- och informationsteknik.

Husbolaget har rätt att övervaka att arbetena utförs utan att skada byggnaden och fastigheten samt att de görs enligt god byggnadssed. Aktieägarens står för nödvändiga och skäliga övervakningskostnader, såsom arvode till disponenten eller sakkunnig.


Huoneisto

Omistaja

Muutostyö

Liitetiedostojen suurin sallittu koko yhteensä on 16mb


Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Vesieristyksen tekijä


Huom! Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.